Bliv medlem af foreningen: Fanø i Atlantvolden

Meld dig ind i Fanø i Atlantvolden

For kun 100 kr årligt i kontingent får du

 • Tilbud om udflugter
 • Tilbud om foredrag
 • Tilsendt medlemblad (Pdf)

Lidt om foreningen ...

Bestyrelsen pr. december 2019

Formand Henning Brinch
Næstformand Hans Frahm-Rasmussen
Kasserer Poul-Peder Hestbæk
Redaktør Flemming Jensen
Arkivar Arvid Rasmussen
Suppleant Peter Jørgensen
Kritisk revisorer Henning Knudsen og Finn Petersen
Revisor suppleant Hans Jørgen Eriksen
 
Uden for bestyrelsen:
Webmaster Thomas Skjold
Guidekoordinator Hans Egebo
Bibliotekar Peter Jørgensen

Foreningen "Fanø i Atlantvolden" har til formål at bevare minderne om Fanø som en del af Atlantvolden, og at formidle kendskabet hertil objektivt. Som sådan fokuserer foreningen på stillingerne oprettet på Fanø under 2. Verdenskrig, men ikke på fannikernes generelle histore i den epoke. 

Foreningens aktiviteter vil blive rettet mod medlemmerne gennem udgivelse af et medlemsblad samt gennem udflugter, rundvisninger og foredrag. Det årlige kontingent er kr. 100,- 

Foreningen vil henvende sig til en bredere kreds gennem artikelserier, informationstavler ved bunkers, pjecer med beskrivelser af de forskellige stillinger, bøger om Fanøs rolle i Atlantvolden, rundvisninger etc.

Foreningens langsigtede mål er at etablere et museum for effekter med relation til Fanøs rolle i Atlantvolden, samt at retablere én eller flere stillinger. 

De samlede vedtægter for foreningen "Fanø i Atlantvolden" kan læses længere nede på siden. 

Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen udfyld da denne formular. Vi vil derefter kontakte dig snarest.

Vedtægter for foreningen Fanø i Atlantvolden

§ 1 Navn 
Foreningens navn er "Fanø i Atlantvolden". 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er at bevare minderne om Fanø som en del af Atlantvolden, og at formidle kendskabet hertil. 

Foreningens formål opnås ved bl.a. at:

 • udgive bøger og pjecer
 • afholde møder, forevisninger og rundvisninger
 • udgive et medlemsblad
 • genetablere én eller flere stillinger
 • etablere et museum for indsamlede objekter med relation til Atlantvolden.


§ 3 Medlemskab / kontingent/ hæftelse 
Som medlemmer kan optages personer med interesse for foreningens formål,- og som er villige til at støtte foreningens arbejde.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun ved flertal kan nægte optagelse.

Medlemskontingent betales ved indmeldelsen, derefter årligt. Manglende kontingent indbetaling kan medføre eksklusion.

Et medlem kan ekskluderes, hvis et flertal af bestyrelsen skønnner, at medlemmet krænker foreningens formål eller skader dens omdømme.

I tilfælde af nægtet optagelse eller ekskludering kan spørgsmålet forelægges på den følgende generalforsamling, hvis den berørte person ønsker det.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse i forbindelse med foreningens aktiviteter. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, udbytte eller ejendele. 

Udmeldelse kan ske uden varsel ved henvendelse til foreningens kasserer. 

Foreningens medlemmer står selv til ansvar for deres udtalelser. 

§ 4 Regnskab og revision 
Foreningens regnskabsår er fra 1. April til 31. Marts. 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer -og være bestyrelsen i hænde senest fem dage før generalforsamlingen. 

Revisorerne og én suppleant vælges for et år ad gangen.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut - og bør forrentes bedst muligt.

§ 5 Generalforsamling 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i April måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest to uger før mødet. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 • valg af dirigent og stemmetællere
 • aflæggelse af formandens beretning
 • forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 • behandling af forslag
 • fastsættelse af kontingent
 • valg af bestyrelse og suppleant
 • valg af revisorer og suppleant
 • eventuelt


En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom sammen med forsalg til dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet om den er modtaget, og den indvarsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling. 

§ 6 Bestyrelse 
Bestyrelsen består af fem medlemmer. Heraf vælges tre hhv. to medlemmer af generalforsamlingen for to år ad gangen, idet den mindre hhv. større del afgår skiftevis. 

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter bestyrelsesvalget som følger:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Arkivar
 • Redaktør/Sekretær


Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsdeling og forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Suppleanten har møderet, men kun stemmeret, når vedkommende deltager som stedfortræder. 

Vedtagelser i bestyrelsen kræver simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger føres til protokols.

Foreningen tegnes normalt ved formandens underskrift. Ved indgåelse af større køb og kontrakter, samt optagelse af lån, tegnes foreningen dog af mindst halvdelen af bestyrelsen. 

Hvis foreningen ikke har egne lokaler, skal dens adresse være formandens. 

Det er bestyrelsens ansvar, at indsamlede data, materialer og effekter opbevares og anvendes forsvarligt. 

Foreningens personkilder og oplysninger af personlig karakter skal behandles fortroligt. 

§ 7 Opløsning 
Til foreningens opløsning kræves mindst to-trediedeles majoritet af samtlige medlemmer.

Er to-trediedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen -senest 30 dage efter- indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med to-trediedele af de tilstedeværende medlemmer. 

Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens aktiver, dokumenter, effekter m.v. Fanø Lokalhistoriske Forening eller lignende forening. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 20. April 1999.